Cimişlia

Planul local Anticorupție din orașul Cimișlia – în vizorul societății civile

Asociația Obștească ”PROSPECT” din orașul Cimișlia (AO ”Prospect”) a realizat acest raport în cadrul proiectului „Monitorizarea Planului de acțiuni anticorupție a or. Cimișlia, 2016-2020”, cu suportul financiar al Biroului de Cooperare al Elveției și al Secretariatului Transparency International (programul de granturi mici al Transparency International – Moldova).

Raportul cuprinde analiza nivelului de implementare a Planului strategic local de acţiuni anticorupţie şi de integritate din primăria oraşului Cimişlia pentru prevenirea şi combaterea actelor de corupţie pentru perioada anilor 2016-2020, aprobat prin decizia Consiliului Orășenesc Cimișia (CO) din 23.05.2016, analiza conținutului paginii web a primăriei Cimișlia și rezultatele sondajelor de opinie ale locuitorilor orașului, ale funcționarilor și aleșilor locali.
Conform informației primăriei or. Cimișlia (scrisoarea nr.354 din 29.07.2020, semnată de primarul de Cimișlia, Sergiu Andronachi), 64% din măsurile prevăzute în Plan au fost realizate, 7% sunt în proces de realizare/elaborare și 29% n-au fost realizate.
Potrivit analizei efectuate de AO ”Prospect”, la dată de 30 octombrie 2020, circa 60% din măsurile prevăzute în plan au fost realizate, 5% sunt în proces de realizare/elaborare și 35% n-au fost îndeplinite. Potrivit monitorilor, autoritățile locale au reușit să realizeze, în special, acțiunile privind:

 • Publicarea planurilor anuale şi trimestriale de achiziţii publice (p. 1.1.3 din plan);
 • Informarea publicului despre recepţia finală a lucrărilor, bunurilor şi serviciilor (p.1.1.4.);
 • Şcolarizarea membrilor grupului de lucru privind cadrul legal de organizare şi desfăşurare a achiziţiilor publice (p. 1.3.1);
 • Crearea condiţiilor adecvate de muncă pentru responsabilul de achiziţii publice prin implementarea tehnologiilor informaţionale moderne (p. 1.3.2);
 • Motivarea morală şi materială a organizatorilor achiziţiilor publice (p. 1.3.3);
 • Schimbul de experienţă în domeniul achiziţiilor publice la nivel naţional şi internațional (p.1.3.4.);
 • Crearea ghişeului unic de primire/eliberare a certificatelor, care a depășit așteptările și s-a dovedit a fi destul de util, mai ales acum, în timpul COVID – 19 (p. 2.1.1);
 • Organizarea şi desfăşurarea audierilor şi dezbaterilor publice și a altor tipuri de consultări publice asupra proiectelor de decizie ale CO în domeniul funciar şi patrimonial (p. 3.2.4);
 • Achiziţionarea soft-urilor şi echipamentului necesare activității: metru electronic, GPS, tahimetru, calculator, staţie de radio portabilă (p. 3.3.2);
 • Crearea condițiilor de muncă, dotarea cu echipament, reparația mobilierului (p. 4.2.2.).
  În opinia monitorilor, deși unele din activitățile menționate mai sus sunt importante pentru activitatea primăriei, acestea nu țin de specificul anticorupție (ex., asigurarea cu mobilier, procurarea echipamentelor) și n-ar trebui să se regăsească într-un plan anticorupție.
  Totodată este de remarcat, că o serie de activități planificate n-au fost realizate, acestea se referă, cu precădere, la informarea locuitorilor despre plan și despre măsurile realizate.
  Astfel, la Obiectivul strategic 1. Reducerea gradului de vulnerabilitate la fapte de corupţie în procedurile de achiziţii publice, deși au fost prevăzute, n-au fost realizate următoarele acțiuni:
  • Publicarea în mass-media locală (Gazeta de Sud, Cimprim, Radio-Media şi Media-TV etc.) a materialelor relevante despre toate etapele procesului achizițiilor publice. Emisiuni tematice (1 anual), TV întrebări-răspunsuri (15 anual), reportaje TV (5 anual) ( p. 1.1.2.). De fapt, în decurs de 5 ani n-au fost realizate asemenea emisiuni și reportaje TV.
  • Selectarea prin concurs deschis a unui reprezentant la societăţii civile în calitate de membri al grupului de lucru în achiziții publice (p. 1.1.5.);
  • Ținerea unor lecții și discuții tematice cu elevii din clasele superioare la tema conflictului de interese (p.1.2.5);
  • Desfăşurarea sistematică a sondajelor de opinie despre nivelul de vulnerabilitate la corupţie în achiziţiile publice (p.1.2.6);
  • Desfăşurarea activităţilor de informare a populaţiei despre cadrul legal privind achizițiile publice şi procedurile de organizare a acestora prin plasarea publicaţiilor tematice în presă locală, TV, elaborarea unor ghiduri informaţionale pe înţelesul cetăţenilor (p.1.4.1);
  • Asigurarea participării cetăţenilor la şedinţele grupului de lucru pentru achiziţiile publice şi crearea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii (p.1.4.2).
  La Obiectivul Strategic 2. Diminuarea nivelului de vulnerabilitate la corupţie în domeniul prestării serviciilor publice n-au fost realizate:
  • Crearea unui sistem on-line de înscriere (programare) în audiență a cetăţenilor (p.2.1.2);
  • Accesul on-line la datele despre datoriile cetăţenilor faţă de primărie şi stat (p.2.3.3);
  • Crearea unui sistem online de completare a cererilor la primărie (p.2.3.4).
  Asemenea acțiuni sunt foarte importante pentru localitate, mai ales acum, în perioada de pandemie COVID 19 și ar trebui incluse în viitorul plan anticorupție.
  La Obiectivul strategic 3. Diminuarea gradului de vulnerabilitate la corupţie a activităţilor din domeniul relaţiilor funciare şi patrimoniale nu s-a reușit:
  • Elaborarea (perfecţionarea) sistemului de stimulare materială şi nematerială a funcţionarilor din domeniu (p.3.1.5.);
  • Elaborarea unui ghid cu situaţii atipice în domeniul relaţiilor funciare şi cadastru şi aducerea lui la cunoştinţa tuturor funcţionarilor antrenaţi în aceste tipuri de activităţi (p. 3.1.6.);
  • Elaborarea şi aprobarea Regulamentul de prestare a serviciilor şi modul de utilizare a softurilor în cadrul serviciului funciar şi cadastru (p. 3.1.8);
  • Amenajarea şi amplasarea a 2 panouri informative cu materiale de promovare a bunurilor pasibile de privatizare (p.3.2.2);
  • Crearea şi promovarea blogului specialistului în domeniul funciar şi cadastru pe site-ul Primăriei Cimişlia cu publicarea informațiilor relevante în domeniu (p.3.2.3);
  • Elaborarea și publicarea dărilor de seamă sistematice despre activitatea de eliberare a certificatelor din domeniul funciar și cadastru (p.3.2.5);
  • Elaborarea, publicarea şi diseminarea materialelor promoţionale privind etapele, modalitatea şi procedura de oferire a serviciilor funciare şi cadastru (p. 3.2.6);
  • Certificarea unui specialist pentru efectuarea măsurilor cadastrale (p. 3.3.4).
  La Obiectivul strategic 4. Diminuarea nivelului de vulnerabilitate la corupţie în domeniul managementului resurselor umane:
  • Elaborarea Regulamentului de acordare a premiilor (p. 4.2.1.);
  • Elaborarea și publicarea actului cu privire la acordarea diplomelor, mențiunilor a funcționarilor publici, a angajaților cu performanțe deosebite (prin dispoziția primarului), precum și stimularea funcționarilor pentru performanțe deosebite (p. 4.1.4).
  Printre indicatorii cantitativi ai proiectului sunt:
 • 1 Raport de monitorizare a Planului local Anticorupție a orașului Cimișlia cu Recomandări pentru APL, oferit primăriei or. Cimișlia la 30 noiembrie 2020;
 • 51 persoane intervievate în cadrul sondajului cu funcționari și aleși locali;
 • 101 persoane cetățeni intervievați în cadrul sondajului cu cetățenii;
 • 3 emisiuni TV privind implementarea Planului Anticorupție de primăria Cimișlia;
 • 2 reportaje TV privind implementarea Planului Anticorupție de primăria Cimișlia;
 • 1 articol ziar privind implementarea Planului Anticorupție de primăria Cimișlia;
 • 2100 de vizualizări pe on-line a produselor video, cca 10000 de vizionari la Media TV Cimișlia.
  Recomandările AO ”Prospect” în baza monitorizării Planului local Anticorupție a or. Cimișlia
  Pornind de la rezultatele monitorizării Planului local anticorupție al or. Cimișlia, inclusiv rezultatele sondajelor efectuate, AO ”Prospect” consideră necesar de a lua în considerație, la elaborarea viitorului plan prevederile Planului-model recomandat de Centrul Național Anticorupție, ajustându-l la specificul activității și riscurile față de corupție în primăria localității. Planul ar trebui să includă activități specifice domeniului anticorupție, fiind evitate acțiuni care întră în atribuțiile operaționale/de zi cu zi ale primăriei, inclusiv cele ce țin de dotarea cu echipamente, reparații ș.a.
  Propunerile AO ”Prospect” cuprind următoarele momente de bază:
  • Organizarea instruirilor pentru angajații primăriei și aleșii locali/consilierii la subiecte ce țin de integritate, în special, conduită etică, declararea averilor și intereselor personale, tratarea conflictelor de interese, eventual, cu susținerea ANI și CNA (cu precădere, în format on-line, ceea ce va putea economisi resursele și asigura o prezența mai largă);
  • Dezvoltarea și actualizarea paginii web a primăriei Cimișlia, în special:
 • publicarea rapoartelor/dărilor de seamă privind achizițiile publice efectuate (pe toate tipurile de proceduri), componenței grupului de lucru pentru achiziții;
 • completarea și actualizarea rubricii Acte normative, cu referire la Registrul de Stat al actelor juridice al RM, (www.legis.md);
 • inserarea la rubrica Petiții a unor prevederi succinte ce țin de expedierea petițiilor (eventual, a unui estras din Codul administrativ nr. 116/2018), oferirea petiționarilor a posibilității de a anexă documente la petițiile electronice;
 • ”inventarierea” conținutului paginii web, excluderea informațiilor perimate, ex., subrubrica Declarații de venit;
 • plasarea informațiilor anticorupție (eventual, pe o rubrică specială, vizibilă pentru populație), inclusiv a planului local anticorupție, rapoartelor privind implementarea acestuia, rezultatelor sondajelor realizate de primărie și ONG la subiecte ce țin de integritate/anticorupție;
  • Sporirea transparenței Primăriei în partea ce ține de rezultatele controalelor și auditurilor efectuate, registrul terenurilor aflate în proprietate publică, datele privind gestiunea patrimoniului public, rezultatele achizițiilor publice, rapoartele de activitate ale primăriei, proiectele realizate în localitate. Informațiile ar putea fi diseminate/difuzate prin intermediul paginii web, panourilor informative, presei şi televiziunii locale;
  • Gestionarea corectă a patrimoniului public, inclusiv:
 • înregistrarea și evaluarea corectă a bunurilor patrimoniului public;
 • asigurarea bunei funcționări a unității de audit intern;
 • transparentizarea datelor despre vânzarea, locațiunea, arendă terenurilor și imobilelor (anunțurile licitațiilor, rezultatele acestora);
 • efectuarea controlului asupra realizării contractelor de vânzare, locațiune, arendă a bunurilor proprietate publică;
 • organizarea instruirilor la subiecte privind auditul intern și controlul intern pentru angajații primăriei (eventual, cu susținerea Ministerului Finanțelor).
  • Creșterea calității serviciilor publice, inclusiv extinderea serviciilor on-line, evaluarea nivelului de satisfacție a locuitorilor de calitatea serviciilor prestate;
  • Atragerea populației în elaborarea proiectului noului plan local anticorupție, organizarea dezbaterilor publice la acest subiect.
  AO „Prospect” din orașul Cimișlia speră, că o informație privind nivelul de implementare a Planului Local Anticorupție Cimișlia 2016-2020, inclusiv și de societatea civilă, va fi examinată în cadrul unei ședințe a CO Cimișlia, iar pentru perioada anilor 2021-2024 va fi elaborat un nou Plan Anticorupție a primăriei Cimișlia, inclusiv cu sprijinul societății civile.


Andrei Bargan,
directorul AO „Prospect” din orașul Cimișlia

Acest articol este realizat de AO ”Prospect” în cadrul proiectului „Monitorizarea Planului de acțiuni anticorupție a or. Cimișlia, 2016-2020”, cu suportul financiar al Biroului de Cooperare al Elveției și al Secretariatului Transparency International (programul de granturi mici al Transparency International – Moldova).