CimişliaSocial

Silvicultorii la zi de sărbătoare

Activităţile şi rezultatele sectorului forestier sunt doar o etapă, o componentă în ciclul general de programe şi strategii naţionale destinate ameliorării situaţiei ecologice, social-economice şi condiţiilor de viaţă ale populaţiei ţării noastre, precum şi diminuării efectelor de schimbare climatică la nivel regional şi global.

Pădurile Republicii Moldova sunt resurse naturale importante, strategice. Prin diversitatea lor structurală şi funcţională, ele se impun ca cele mai valoroase asociaţii de vegetaţie naturală şi pretind la o gospodărire complexă şi unitară, în strânsă legătură cu alte resurse naturale, constituind una din principalele bogăţii naturale regenerabile şi au o importanţă deosebită, fiind o parte componentă a patrimoniului natural naţional. În cazul unui sistem raţional de gospodărire, pădurea poate oferi permanent beneficii economice constante, fără ca aceasta să-şi diminueze funcţionalitatea ecologică.


Conservarea şi dezvoltarea tezaurului forestier este o şansă în plus pentru noi şi generaţiile care ne urmează, deoarece pentru a supravieţui, pe lângă hrană suficientă şi produse industriale, va fi necesar şi un mediu sănătos, aer curat, apă potabilă de bună calitate, soluri stabile şi fertile. Sub acest aspect, pădurea trebuie considerată nu doar „fabrică de lemn”, dar şi „fabrică de oxigen, depozit de apă, scut al solului, pavăză a culturilor agricole”.
Raionul Cimişlia este situat în partea de sud a republicii, numită din vremurile străvechi Bugeac, şi care e cunoscută drept o zonă secetoasă, cu resurse acvatice şi silvice reduse.
Suprafaţa totală a raionului Cimişlia este de 92.370 ha, dintre care suprafața terenurilor cu plantații forestiere constituie 12.952 ha, inclusiv acoperite cu păduri – 12.234 ha, gradul de împădurire a raionului este de 13,2%, iar media pe republică constituie 11,21%. Întreprinderii silvo-cinegetice Cimişlia îi revine spre gestionare suprafaţa de 8244 ha.


În subordinea întreprinderii activează trei ocoale silvice: Cimișlia, Mihailovca și Zloți, unde își desfășoară activitatea personalul silvic implicat în toate lucrările silvotehnice de îngrijire, începând cu paza patrimoniului încredințat, evidența faunei cinegetice, recoltarea semințelor speciilor forestiere, creșterea materialului săditor, plantarea puieților pe terenurile goale și cele ieșite de sub tăieri rase, executarea tratamentelor silvice – prin excluderea arborilor uscați, vătămați, neconformați.
Oleg Ureche, inginer-şef în silvicultură, ne-a comunicat despre proiectele de viitor, care prevăd crearea de noi suprafeţe cu culturi silvice, pe terenurile altor deţinători. În scopul asigurării unui grad sporit de protecție a localităților, terenurilor agricole și infrastructurii, ameliorării stării terenurilor degradate și afectate de procese erozionale, prevăzut de Programul național de împădurire /reîmpădurire pentru anii 2023-2032, întreprinderea solicită respectuos implicarea activă a autorităților publice locale de nivelurile I și II, a proprietarilor de terenuri private, pentru identificarea suprafețelor pasibile de a fi incluse în proiecte.