Una din ședințele în cadrul proiectului
CimişliaSocial

Munca salariaților angajați la lucrări sezoniere – condițiile contractului individual de muncă și de plată a indemnizației de încetare a contractului

În perioada primăvară – toamnă, tot mai mulți cetățeni se angajează în calitate de lucrători la munca sezonieră. Conform legislației în vigoare, se consideră lucrări sezoniere – lucrările care, din cauza condiţiilor climaterice şi a altor condiţii naturale, se efectuează într-o perioadă concretă a anului calendaristic, ce nu depăşeşte 6 luni.

În acest sens, angajatorii încheie cu angajații contracte individuale de muncă pe un termen determinat, adică pentru perioada îndeplinirii unor lucrări de sezon.
Contractul individual de muncă cu salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere se încheie în formă scrisă, se întocmește în două exemplare şi se semnează de angajat și angajator. El intră în vigoare din ziua semnării, dacă condițiile contractului nu prevăd alte condiții..
Odată cu finisarea sezonului, contractul individual de muncă încetează, cu achitarea indemnizației pentru zilele de concediu nefolosite.
Modul de calcul al indemnizației este prevăzut în Hotărârea Guvernului (nr. 426 din 26.04.2004 (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119783&lang=ro), cu privire la Modul de calculare a salariului mediu, conform căreia se împarte câștigul pentru timpul lucrat efectiv la numărul de zile real lucrate pe durata sezonului, iar rezultatul căpătat se înmulțește cu coeficientul egal cu raportul dintre numărul zilelor lucrătoare cuprinse în timpul lucrat în sezon şi numărul zilelor calendaristice din aceeaşi perioadă, excluzând zilele de sărbătoare nelucrătoare.
În cazul lichidării unităţii sau reducerii statelor de personal până la încheierea sezonului, salariul mediu pentru o zi calendaristică pentru plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu a angajaţilor la lucrări sezoniere se calculează de la data angajării până la data desfacerii contractului individual de muncă.
În calitate de condiții esențiale ale contractului sezonier, evidențiem următoarele:

 1. caracterul sezonier al muncii,
 2. termenul de probă nu poate depăși 2 săptămâni calendaristice;
 3. preavizul despre încetarea contractului individual de muncă în legătură cu expirarea termenului nu poate fi făcut mai târziu de 7 zile calendaristice înainte de data expirării contractului;
 4. poate fi încheiat contract individual de muncă pentru lucrări sezoniere doar pentru lucrările care sunt prevăzute în Nomenclatorul lucrărilor sezoniere, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 1273 din 19.11.2004 (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=15659&lang=ro).

Astfel, în Hotărârea Guvernului menționată mai sus, sunt indicate lucrări sezoniere:

 1. exploatarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de încălzire (cazangeriilor), profesiile -fochist, operator în sala de cazane;
 2. recoltarea roadei culturilor de câmp, recoltarea plantelor pentru producerea fânului, fânajului pregătirea silozului, recoltarea frunzelor de tutun, sortarea şi ambalarea frunzelor de tutun, fermentarea tutunului;
 3. recoltarea legumelor, culesul fructelor, recepţia fructelor şi legumelor la fabricile de conserve, transmiterea fructelor şi legumelor spre prelucrare, prelucrarea fructelor şi legumelor, ambalarea producţiei finite în lăzi;
 4. cultivarea viței de vie (altoirea și plantarea butașilor);
 5. culesul strugurilor și fructelor, precum și alte lucrări sezoniere durata cărora nu depăşeşte 6 luni;
 6. recoltarea semințelor de arbori și arbuști forestieri;
 7. cultivarea materialului săditor în pepinieră silvică;
 8. împădurirea terenurilor prin crearea culturilor silvice și îngrijirea lor până la faza de masiv;
 9. colectarea fructelor, pomușoarelor de pădure și a plantelor medicinale;
 10. recoltarea lemnului în cadrul exploatărilor forestiere;
 11. măsuri antiincendiare în fondul forestier, etc.

Caracterul sezonier al muncii trebuie să fie specificat expres în contractul individual de muncă.

Articolul este elaborat în cadrul proiectului „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat de AO Agenția de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară a Proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.