CimişliaSocial

Stabilirea statutului de șomer, ordinea și modul de plată a ajutorului de șomaj

Constituția RM, art. 43:
„Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţia împotriva şomajului.”

Dreptul la muncă este principiul fundamental, prevăzut atât în Constituția Republicii Moldova, actele normative naționale, cât și în alte tratate internaționale la care Republica Moldova este parte. Astfel, legislația în vigoare garantează cetățeanului dreptul de a munci și de a-și alege singur munca pe care dorește să o preseze în condițiile legii conform calificării sale.
Însă, cu regret, statul nu în totdeauna reușește prin mecanismele sale să asigure posturi de muncă tuturor celor interesați, așa încât o bună parte din cetățeni au capacitate de muncă, dar nu pot găsi un loc de muncă.
În cele ce urmează, prin persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, delimităm persoana care întreprinde acțiuni concrete pentru a-şi găsi un loc de muncă prin mijloace proprii sau prin înregistrare la ANOFM, ori la un alt furnizor de servicii de ocupare a forţei de muncă. Astfel, în vederea micșorării ratei de șomeri în țară, s-a creat entitatea națională și teritorială ANOFM – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, fiind autoritatea administrativă împuternicită să asigure implementarea politicii în domeniul promovării ocupării forței de muncă, migrației forței de muncă și asigurării de șomaj. Misiunea ANOFM este de a spori posibilitățile de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a susține angajatorii la identificarea forței de muncă calificată și crearea locurilor noi de muncă.
Conform Legii privind promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj, art. 20, alin.1:
Șomerul este considerată persoana aflată în căutarea unui loc de lucru, care întrunește cumulativ următoarele condiţii:
a) are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită pentru obținerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă,
b) este aptă pentru prestarea unei munci;
c) nu are un loc de muncă;
d) este înregistrată cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială etc.
În raionului Cimișlia, activează Subdiviziunea Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă, care are drept scop identificarea măsurilor orientate spre creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
Pentru a primi statutul de șomer, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă va fi înregistrată la subdiviziunea teritorială raională, unde lucrătorul desemnat va completa cererea online:

1. Numele/prenumele;
2. data, luna, anul nașterii;
3. domiciliul și datele de contact;
4. experiența profesională, perioada;
5. dacă caută un loc de muncă conform calificării sau are alte preferințe etc.

În cazul în care persoana este înregistrată cu statut de șomer, va beneficia de un ajutor de șomaj solicitat în bază de cerere. Pentru a beneficia de ajutor de șomaj, șomerul:

  1. nu realizează venituri din activități de muncă la momentul stabilirii ajutorului de şomaj;

2. a activat şi a realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puţin 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării;

3. nu refuză un loc de muncă corespunzător.

Cuantumul ajutorului de șomaj se stabilește în funcție de următoarele circumstanțe în care persoana a încetat activitatea de muncă:
• 50% din venitul lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 luni calendaristice până la data înregistrării;
• 40% din venitul mediu asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice până la înregistrarea cu statut de șomer.
Perioada de plată a ajutorului de șomaj variază de la 5 luni calendaristice până la 9 luni, cu îndeplinirea condițiilor de rigoare. În aceeași ordine de idei, persoana înregistrată cu statut de şomer este obligată să respecte condițiile:
a) să se prezinte lunar la subdiviziunea teritorială, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
b) să participe la interviuri cu angajatorii,
c) să participe la măsurile active de ocupare a forţei de muncă etc.
De menționat că, în anumite condiții, persoana înregistrată poate fi scoasă din evidență, dacă:

1.se stabilește pensie pentru limită de vârstă;

2. se constată pierderea totală a capacității de muncă;

3. începe concediul de maternitate;

4. începe îndeplinirea obligației militare;

în cazul refuzului neîntemeiat a două locuri de muncă corespunzătoare, oferite de subdiviziunea teritorială la care este înregistrat.
În acest sens, locuitorii raionului Cimișlia, aflați în căutarea unui loc de muncă, se vor adresa la Direcția Ocuparea Forței de Muncă a raionului Cimișlia, aflată pe bd. Ștefan cel Mare nr.14 (sediul Primăriei, etajul 3) sau la următoarele date de contact: 0241-2-33-09, aofm.cimislia@anofm.md.

Viorica Strelciuc

Activitatea se înscrie în proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat de AO Agenția de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară a Proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.