Administrația publică

Rezultatele obținute și perspectivele de dezvoltare, discutate de membrii CRD Sud

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud s-au reunit, joi, 23 septembrie a.c., în ședință ordinară, la Cimișlia, pentru a audia Raportul privind realizarea Planului anual de acțiuni (provizoriu) al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională 2016-2020, în perioada ianuarie-septembrie 2021.

De asemenea, membrii CRD Sud au luat act de rezultatele evaluării proiectelor implementate de ADR Sud din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, de Raportul auditului performanței implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională (SNDR) pentru anii 2016-2020 al Curții de Conturi, precum și de progresul înregistrat de către ADR Sud în implementarea proiectelor cu finanțare externă – „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) din Regiunea de Dezvoltare Sud” și „Renașterea meșteșugurilor autentice populare – moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă”.
În calitate de raportori în chestiunea dată, Anastasia Rusu, șefa Secției planificare și cooperare regională, și Andrei Popusoi, șeful Secției managementul integrat al proiectelor, au informat asistența despre acțiunile întreprinse de specialiștii ADR Sud în ceea ce privește implementarea politicii regionale și cooperarea externă, managementul integrat al proiectelor, evaluarea impactului proiectelor regionale realizate, dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională, cooperare pentru dezvoltare și atragerea investițiilor, vizibilitate, comunicare și transparență.
În această ordine de idei, referindu-se la progresul înregistrat în implementarea proiectelor în Regiunea de Dezvoltare Sud, Andrei Popușoi a specificat că, în perioada de referință, au fost finalizate două proiecte cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, și anume: „Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova. Etapa I (Sîrma – Tochile-Răducani) și „Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din Căușeni”. Etapa II.
De asemenea, au fost finalizate lucrările în cadrul a două proiecte de infrastructură, implementate în raionul Leova cu suportul financiar al Uniunii Europene, prin intermediul GIZ Moldova – „Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în comunităţile Iargara, Filipeni, Romanovca şi Cupcui din raionul Leova” și „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate în or. Leova”. În cadrul altor două proiecte de Eficiență Energetică – „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova” și „Sporirea eficienței energetice a Liceului „Matei Basarab” din Basarabeasca, lucrările se află în curs de desfășurare.
În continuarea ședinței, membrii CRD Sud au luat act de Raportul de evaluare a proiectelor implementate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și de informația privind progresul înregistrat în implementarea proiectului „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Sud”, implementat de ADR Sud din sursele GIZ/MSPL, precum și în implementarea proiectului „Renașterea meșteșugurilor autentice populare – moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă”.
Pe final, Olga Gorban, directoarea Agenției de Dezvoltare Regională Sud, a informat despre constatările Curții de Conturi, aducând la cunoștința actorilor regionali Raportul auditului performanței la implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020.
Șefa ADR Sud a vorbit despre alocarea resurselor financiare în teritoriul vizat în perioada anilor 2016-2020 din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și despre valorificarea acestora, prezentând, totodată, o sinteză a rezultatelor obținute la implementarea acțiunilor pe domenii de intervenție – Alimentare centralizată cu apă și canalizare, Managementul deșeurilor solide, Infrastructura drumurilor, Eficiența energetică a clădirilor publice, Dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri și Dezvoltarea infrastructurii turistice.
În încheiere, Olga Gorban s-a oprit asupra recomandărilor auditului, menționând că, pe viitor, se impune necesitatea selectării și aprobării în Documentul Unic de Program (DUP) a proiectelor investiționale în limita surselor real disponibile pentru realizarea acestora, cu ajustarea DUP pe măsura identificării unor surse financiare noi, includerea în Document doar a proiectelor investiționale de prioritate majoră pentru regiune și asigurarea acestora cu resurse financiare reale. Scopul este de a exclude practica de dezafectare a mijloacelor financiare pentru proiectele care nu sunt de importanță regională majoră, dar și asigurarea nivelului adecvat de realizare a proiectelor ținând seama de resursele financiare disponibile.

Ion CIUMEICĂ