Decizia Comisiei pentru Situații Excepționale și a Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Cimișlia nr. 01/15 din 5 aprilie 2021

Decizia Comisiei pentru Situații Excepționale și a Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Cimișlia nr. 01/15 din 5 aprilie 2021

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, cu art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgenţă, cu punctele 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia şi Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică Cimişlia, în şedinţă comună D E C ID :

 1. Se ia act de prevederile dispoziţiei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldgva, nr. 1 din 1 aprilie 2021.
 2. Se ia act de situaţia epidemiologică cauzată de COVID-19 în raionul Cimişlia în perioada 22.03.2021 -04.04.2021 (Anexa nr. 1, a se vedea www. raioncimislia.md).
 3. Se pune în sarcina autorităţilor şi instituţiilor publice raionale responsabile, menţionate în Planul naţional de imunizare anti COVID-19, să asigure executarea conformă şi în măsură deplină a acţiunilor din domeniul de competenţă stipulat inclusiv în Hotărârea Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Cimişlia nr. 4 din 10.02.2021 (Anexa nr.2, a se vedea www. raioncimislia.md).
 4. Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publica Cimişlia va asigura implementarea, la nivelul localităţilor, în care este stabilit nivelul de alertă „Cod Roşu”, a măsurilor de prevenire a infecţiei COVID-19, inclusive a celor stabilite în Hotărea Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Cimişlia nr.13 din 23.03.2021 (Anexa nr.3, a se vedea www. raioncimislia.md).
 5. Secţia Situaţii Excepţionale Cimişlia şi Inspectoratul de Poliţie Cimişlia, în activitatea lor pe perioada stării de urgenţă, vor respecta cu stricteţe prevederile reglementărilor specific e în domeniul respectiv, aprobate prin dispoziţia nr. 1 din 01.04.21 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.
 6. Se stabileşte că regimul de carantină in cadrul unei unităţi administrative-teritoriale de nivelul întâi din cadrul raionului Cimişlia se va institui in baza deciziei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia conform Instrucţiunii de instituire a carantinei în localităţi aprobată prin dispoziţia nr. 1 din 01.04.21 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.
 7. Cultele religioase vor asigura desfăşurarea activităţii în condiţii sporite de securitate antiepidemică specificate în Hotărârea Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Cimişlia nr.14 din 29.03.2021 (Anexa nr.4, a se vedea www.raioncimislia.md).
 8. Autorităţile publice locale, toate persoanele juridice de drept public şi de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi toţi locuitorii raionului Cimişlia şi alte persoane fizice aflate la momentul actual pe teritoriul raionului, vor asigura executarea prevederilor dispoziţiei nr. 1 din 01.04.21 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, ale prezentei decizii a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia şi Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Cimişlia, în măsura în care prevederile acestea din urmă nu contravin stipulărilor prezentei decizii.
 9. Instrucţiunile, măsurile, recomandările, ghidurile specifice de desfăşurare a activităţii în contextul epidemiologiei de COVID-19, aprobate prin hotărârile anterioare ale Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 11-13, nr. 14, nr. 16 – 17, nr. 21, nr. 23, nr. 26, nr. 29, nr. 31 cu modificările ulterioare, se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor dispoziţiei nr. 1 din 01.04.21 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.
 10. în localităţile în care se atestă incidenţa mai mare de 100 de cazuri de COVID-19 la 100 mii populaţie în ultimele 14 zile, procesul educaţional, în instituţiile de învăţământ publice şi private, se va desfăşură la distanţă, cu excepţia instituţiilor de educaţie timpurie.
 11. Se instituie regim special de muncă pe întreg teritoriul raionului Cimişlia:
  11.1. Conducătorii tuturor entităţilor publice şi private vor organiza activitatea în instituţiile pe care le administrează în concordanţă cu dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia şi Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Cimişlia şi vor asigura respectarea măsurilor de prevenire a infecţiei de COVID-19. Pentru unii angajaţi pot dispune organizarea muncii la distanţă.
  11.2. Şedinţele, întrunirile, reuniunile profesionale, cu prezenţa fizică a persoanelor, se vor organiza şi desfăşură cu limitarea numărului de participanţi reieşind din normativul 4 m2 per persoană din suprafaţa utilă a încăperii şi vor dura nu mai mult de 60 de minute.
  11.3. Centrul Multifuncţional Cimişlia al Agenţiei Servicii Publice va asigura procesul de prestare a serviciilor publice în baza programării prealabile cu respectarea strictă a măsurilor obligatorii de prevenire a infecţiei COVID-19.
  11.4. Serviciile organelor cadastrale teritoriale, care necesită deplasare în teren pentru efectuarea lucrărilor cadastrale, vor fi prestate ţinând cont de stricta necesitate.
  11.5. Se sistează organizarea ceremoniilor de celebrare a înregistrării solemne a nou-născuților şi căsătoriilor jubiliare, inclusiv celebrarea solemnă a căsătoriei, astfel asigurându-se încheierea căsătoriei exclusiv în incinta Serviciului de stare civilă/centrului multifuncţional şi doar în prezenţa exclusivă a mirilor şi martorilor (nănaşilor).
 12. Se interzice desfăşurarea pe teritoriul raionului Cimişlia a adunărilor, întrunirilor, manifestaţiilor publice, mitingurilor şi a altor acţiuni de masă.
 13. Se interzice întreprinderilor prestatoare de servicii publice care activează pe teritoriul raionului Cimişlia să sisteze (prin deconectarea locurilor de consum) furnizarea serviciilor şi/sau să aplice penalităţi pe cazul neachitării în termen de către consumatorii casnici a facturilor pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale, telefonia fixă sau apa potabilă consumată, cu excepţia situaţiilor în care deconectarea are drept scop evitarea punerii în pericol a vieţii şi sănătăţii oamenilor sau prejudicierea proprietăţii.
 14. Se instituie moratoriu, până la data de 30.05.21, asupra controalelor de stat planificate, efectuate la faţa locului, pe teritoriul raionului Cimişlia, de către organele abilitate cu funcţii de control, în temeiul Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
 15. Moratoriul nu se aplică asupra controalelor efectuate de către:
  a) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
  b) Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică;
  c) ANRE- în domeniul supravegherii energetice de stat;
  d) Inspectoratul pentru Protecţia Mediului – în privinţa fondului forestier, spaţiilor verzi, ariilor naturale protejate de stat, fondului geologic şi acvatic.
 16. în cazul în care o unitate economică, indiferent de tipul de proprietate şi formă de organizare juridică, pe teritoriul raionului Cimişlia, încalcă regulamentele sanitare, măsurile de sănătate publică instituite prin deciziile Comisiei Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia şi/sau hotărârile Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică, iar continuarea activităţii sale pune în pericol sănătatea publică, conducătorul Centrului de Sănătate Publică Hînceşti suspendă activitatea acesteia sau, după caz, a uneia dintre subdiviziunile acesteia, pentru perioada stării de urgenţă.
 17. În vederea informării locuitorilor raionului Cimişlia privind prezenta decizie se obligă, sub proprie răspundere, administraţiile autorităţilor publice locale, şefii serviciilor desconcentrate şi descentralizate, conducătorii instituţiilor publice, unităţilor economice, indiferent de tipul de proprietate şi formă de organizare juridică, conducătorii organizaţiilor, inclusiv a celor necomerciale, cât şi ai altor entităţi care activează pe teritoriul raionului Cimișlia:
 • Să asigure executarea prevederilor prezentei decizii pe teritoriul şi în incinta edificiilor în care îşi desfăşoară activitatea entitatea pe care o conduce;
 • Să aducă la cunoştinţa personalului din subordine, sub semnătură, prezenta decizie;
 • Să afişeze prezenta decizie în locuri vizibile şi accesibile atât pentru personalul entităţii cât şi pentru vizitatori (clienţi);
 • Să publice pe pagina electronică oficială a autorităţilor, entităţilor prezenta decizie.
 1. Reprezentanţii mass-media vor asigura informarea publicului despre prevederile prezentei Decizii şi necesitatea respectării stricte a acesteia.
 2. Fortificarea capacităţilor sistemului de asistenţă medicală se va realiza inclusiv prin următoarele măsuri:
  19.1. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare raionale, precum şi administratorii prestatorilor de servicii medicale de drept privat sunt obligaţi să asigure detaşarea tuturor lucrătorilor angajaţi către instituţiile medico-sanitare publice cu profil COVID-19, în baza demersurilor Ministerului Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale.
  19.2. Salarizarea lucrătorilor medicali detaşaţi în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice cu profil COVID-19 se va efectua pe deplin de către angajatorii de la locul de serviciu/de muncă de bază, cu achitarea integrală a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor detaşaţi, conform contractelor de muncă încheiate şi legislaţiei în vigoare.
 3. Pe durata stării de urgenţă termenele de acordare a tuturor prestaţiilor sociale nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgenţă.
 4. Se sistează desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor (anuale si/sau extraordinare), ţinute cu prezenţa fizică a acţionarilor sau în formă mixtă, în cazurile in care numărul de acţionari incluşi in registrul acţionarilor societăţii excede numărul de persoane stabilit pentru întruniri de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale.
 5. în funcţie de evoluţia şi tendinţa situaţiei epidemiologice, măsurile restrictive vor fi revizuite şi actualizate prin deciziile ulterioare.
 6. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei de tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.
 7. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Consiliului Raional Cimişlia.

You May Have Missed