Concurs de de cofinanțare a beneficiarelor în restabilirea /înființarea învelișurilor de ierburi și mulcirea solului în plantațiile de arbuști fructiferi

   TERMENI DE REFERINȚĂ

  Selectarea beneficiarilor pentru obținerea cofinanțării (granturilor) în  restabilirea /înființarea învelișurilor de ierburi  și mulcirea solului în plantațiile de arbuști fructiferi

 Introducere

  Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului de cultivare a arbuștilor fructiferi și căpșunului   în Republica Moldova, Fundația HEKS Moldova a inițiat implementarea proiectului „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare”, care planifică de a  avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova. 

  Unitatea de implementare a Proiectului este AO ,,Centrul de Consultanță în Afaceri ’’ ONG. Metoda de abordare în procesul de implementare este  principiul M4P (Making Markets Work for the Poors), adică facilitarea schimbărilor în sistem prin conlucrarea strânsă dintre proiect și jucătorii de pe piață (procesatorii, intermediarii si exportatorii, depozitele frigorifice, rețelele de magazine, instituțiile statului, instituțiile de învățământ cu profil agricol, instituții financiare și de micro-finanțare, asociații și federații de producători agricoli, etc.).   

Justificarea Proiectului  

  Una dintre cele mai importante limitări în înființarea și menținerea  plantațiilor bacifere  este clima semi-aridă persistentă în Republica Moldova, care se caracterizează prin cantități foarte variabile de precipitații atmosferice și temperaturi înalte în timpul verii. La  moment se folosește în cea mai mare parte tehnologia convențională de lucrare a solului. Aceasta metodă  nu mai este  optimă, în ceea ce privește impactul asupra solului, inclusiv fertilitatea în condiții semi-aride și fenomenul de combatere a eroziunii solului. Învelișurile de ierburi contribuie semnificativ la reducerea eroziunii solului și pierderii umidității din sol, minimalizează riscul de uscare a plantelor,  atingându-se o producere de fructe mai mare, calitativă  și de lungă durată. Totodată, se îmbunătățește microclima în zonă protejată prin micșorarea evaporării apei din sol și plante. Reieșind din cele menționate mai sus, CCA are ca obiectiv promovarea şi implementarea bunelor practici  prin ameliorarea/înființarea învelișurilor de ierburi din plantațiile  de arbuști fructiferi .

Abrevieri

AMIB – Proiectul „Îmbunătățirea productivității și accesului la piață a producătorilor de pomușoare”

CCA– Centrul de Consultanță în Afaceri

Pomușoare – fructe ce cresc pe  arbuști fructiferi și căpșun: zmeur, coacăz (roșu și negru), căpșun, ioșta, agriș, aronia, caprifoi, afine, cătină albă, mure etc;

Înierbarea solului-semănatul  ierburilor perene în intervalul dintre rânduri în plantații bacifere ,care  contribuie la prevenirea și combaterea eroziunii solului și  îmbunătățirea compoziției fizico-chimice ale solului. Pentru înierbare pot servi  amestecuri de ierburi ca : păiuș roșu, firuța, raigras peren, trifoi alb etc;

Înierbarea poate fi efectuată pe fiecare rind și peste un rind.

 

Mulcirea solului-este metodă agroecologică de acoperire a solului cu material organic (paie, rumeguș de lemn  sau  anorganic ( polietilenă, spanbord).

Mulciul are rol de de a împiedica evaporarea apei la nivelul rădăcinilor din sol și împiedică creșterea buruienilor aflat sub mulci. În plus, protejează rădăcinile plantelor de diferențele bruște de temperatură, fie că împiedică încălzirea în exces pe timp de vară sau înghețul pe timp de iarnă.

Criterii de eligibilitate pentru selectarea beneficiarilor

În calitate de beneficiar a grantului de cofinanțare în restabilirea/înființare învelișurilor de ierburi și mulcirea solului  pot fi întreprinderile agricole din zonele de Centru și de Nordul Republicii  Moldovei, care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • Să reprezinte o entitate legală precum întreprinderi private (GȚ,SRL, ÎI etc…), înregistrată în zonele rurale a Republicii Moldova care deține activitate  de cultivare a arbuștilor fructiferi   mai mult de 1 ani;
 • Să posede cel puțin 1 ani experiență în cultivarea arbuștilor fructiferi;
 • Să posede cel puțin 0,5 ha  ha de plantație cu  una sau mai multe culturi bacifere ( zmeură, mur, agriș,  corn, coacăză, , goji etc);

Producătorii care au utilizat  practicele agroecologice în anii anteriori, reprezintă un avantaj;

 •   Să demonstreze lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat;
 • Să mențină evidentă contabilă conform standardelor naționale;
 • Să asigure o co-finanţare în valoare bănească de cel puţin 50% din costul total sau echivalentul în bunuri de reabilitare/înfiinţare a învelișurilor de ierburi și mulcire;

        Cerințe obligatorii  la co-finanțarea

 • Pot fi cofinanțați numai cultivatorii de arbuști fructiferi , dar nu  și de căpșun;
 • Se co-finanțează agenți economici care dețin plantație cu vârsta de la  1 ani  și mai mult ;
 • Terenul pe care este situat plantația, obligatoriu să fie înregistrată la Cadastru teritorial;
 • În plantație obligatoriu trebuie să fie instalat  sistemul de irigare prin picurare ;
 • După cofinanțarea amestecului de ierburi pentru înierbare sau materialului pentru mulcit   , Beneficiarul este obligat să procure și să aplice înierbarea între rânduri și mulcirea solului în plantație de arbuști fructiferi;
 • Să fie de acord ca, după co-finanțarea  și  aplicarea practicelor agroecologice de către Beneficiar  , să fie organizate de către CCA  ori partenerii Proiectului , 2-3 seminare de instruire și promovare , pentru  fermierii interesați în  aplicarea practicelor agroecologice în gospodăriile lor;
 • Beneficiarul va fi obligat să mențină plantația înierbată pe fiecare   rând sau peste un rând  prin ( efectuarea câtorva cosiri pe sezon) sau menținerea mulciului  în jurul plantei în decursul sezonului de vegetație;

      Nu se vor cofinanța:

 • Agenți economici care au plantații rău menținute ;.
 • Plantația fără sistem de irigare;
 • Agenți economici ,care nu corespund cerințelor obligatorii menționate mai sus;
 • Terenurile agricole ce sunt înființate cu culturi furajere cum ar fi lucerna, trifoi, etc.          

     Mărimea grantului. Limita Bugetului

CCA va acorda maxim  3 (trei) granturi  pentru 3 Beneficiari   , în valoare de 50% din costul total , dar nu mai mult de 20 000 MDL  per  beneficiar. Mărimea grantului  se va calcula  în funcție de suprafața plantației .Suma totală disponibilă  pentru 3 (trei) granturi este 60 000 MDL.

       

Documentele de participare la concurs

Pentru participare la concurs solicitanții vor prezenta următoarele documente în original și copii:

1) Copia Buletinului de identitate a beneficiarului;

2) Cererea de finanțare semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii (anexa 1);

3) Copia de pe certificatului de înregistrare a întreprinderii și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice;-

4) Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat eliberat de organele competente;

5) Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor și datelor prezentate (anexa 2).

 

Notă: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate nu vor fi admise spre înregistrare

      Criteriile de evaluare a cererilor de finanțare:

Evaluarea ofertelor se va efectua în conformitate cu cerințele Termenelor de referință și  procedurilor interne a CCA. Selectarea beneficiarelor se va efectua în baza  criteriilor de evaluare a cererilor de finanțare.

                                           Criteriile de evaluare a cererilor de finanțare

PozițiaCriteriile de evaluarePunctaj
AExperiența ofertantului în  cultivarea arbuștilor fructiferi30
BExperiența ofertantului în aplicarea  practicelor ecologice ( mulcire, înierbarea, aplicarea sideratelor)10
CGradul de asigurare a plantației cu utilaj agricol, sistemul de irigare, sistemul de susținere a plantelor40
DAsigurarea gospodăriei  cu cositoare de cosit iarba ( in cazul înierbării )20

 

 •  După aprobarea Cererii de finanțare de către Finanțator, CCA va semna cu beneficiarul un Contract de Co-finanțare în care vor fi stipulate condițiile de acordare a grantului. CCA își rezervă dreptul de a respinge Cererile Beneficiarilor.
 • Data limită de recepționare a cererilor de cofinanțare este 25 Septermbrie 2017.
 • Rezultatele vor fi anunțate până în data de 28 Septembrie 2017
   

    Pentru a primi  Anexele spre completare, necesare pentru obținerea grantului, vă rog apelați pe numărul de telefon de mai jos  sau  pe  adresa de email:

  068225589

  ddodica@cca-ngo.org

  AO Centrul de Consultanță în Afaceri ONG, MD-2004

  or. Chișinău, strada Mitropolitul Petru Movilă, 23/9, oficiul 3.

  Dodica Dmitri

  Coordonator de Proiect,AMIB