Şedinţa ordinară a Consiliului Raional Cimişlia

Recent, Consiliul Raional Cimişlia şi-a ţinut lucrările în prima şedinţă din acest an. Fiind una ordinară, ea a avut o agendă din nouă chestiuni, dintre care cinci au vizat în special domeniul financiar.

Preşedintele raionului Cimişlia, Mihai Olărescu, prezintă raportul despre activitatea Consiliului raional subdiviziunilor din subordinea Consiliului şi preşedintelui raionului în anul precedent
Preşedintele raionului Cimişlia, Mihai Olărescu, prezintă raportul despre activitatea Consiliului raional subdiviziunilor din subordinea Consiliului şi preşedintelui raionului în anul precedent

Dar principala chestiune de pe ordinea de zi a fost cea cu privire la activitatea Consiliului Raional Cimişlia (CRC), a subdiviziunilor din subordinea Consiliului şi a preşedintelui raionului în anul trecut.

Un amplu raport la această temă a prezentat Mihai Olărescu, preşedintele raionului Cimişlia, după care cei 29 de consilieri prezenţi la şedinţă, din totalul de 33 de aleşi, au adoptat o decizie. Documentul stipulează că şefii direcţiilor şi ai secţiilor din subordinea Consiliului raional vor asigura: executarea integrală a prevederilor Planului de acţiuni pe anul curent privind implementarea Strategiei de dezvoltare social-economică a acestei unităţi teritorial-administrative pentru perioada 2013-2020; îndeplinirea necondiţionată a deciziilor Consiliului raional, a actelor legislative şi normative, exercitarea controlului asupra executării actelor nominalizate cu prezentarea dărilor de seamă în cadrul şedinţelor Consiliului raional; intensificarea activităţilor de consultanţă privind ameliorarea disciplinei financiare şi executive în sistemul bugetar, acordarea asistenţei practice autorităţilor publice de nivelul întâi în pregătirea profesională a funcţionarilor publici, în atragerea investiţiilor, în elaborarea planurilor locale de dezvoltare a infrastructurii localităţilor, de analiză a perspectivelor de dezvoltare a sectorului economic şi a celui social.

În continuare, asistenţa a audiat raportul Olgăi Gorban, şefă interimară a Direcţiei finanţe din cadrul Consiliului Raional Cimişlia, privind executarea bugetului raional în anul trecut, care a constituit: la partea de venituri – 111 milioane 532,98 mii de lei sau 97,8 la sută faţă de planul precizat pe perioada de gestiune, iar la cea de cheltuieli – 105 milioane 408,67 mii de lei, ceea ce este egal cu 14 milioane 292,96 mii de lei mai puţin faţă de prevederea stabilită.

Următoarea chestiune examinată s-a referit la corelarea bugetului raional Cimişlia pe anul 2017 cu Legea bugetului de stat. Astfel, principalul document financiar a fost aprobat după cum urmează: 113 milioane 543,1 mii de lei (la partea de venituri) şi 116 milioane 737,3 mii de lei (la partea de cheltuieli), cu un deficit de trei milioane 194,2 mii de lei, care va fi acoperit din soldul disponibil format la 31 decembrie 2016.

Modificarea bugetului raional, dar și a componenței Consiliului raional

Consilierii au aprobat, de asemenea, mai multe dispoziţii ale preşedintelui raionului, Mihai Olărescu, legate de distribuirea mijloacelor din Fondul de rezervă al Consiliului Raional Cimişlia pentru acordarea ajutorului financiar unor persoane fizice nimerite în situaţii dificile, grave şi unor asociaţii obşteşti pentru organizarea diferitelor evenimente. Suma totală alocată a fost de 59,7 mii de lei, soldul neutilizat al Fondului de rezervă constituind 240,3 mii de lei.

La şedinţa CRC s-a produs şi modificarea bugetului raional aprobat pentru anul curent, prin care au fost operate schimbări în anexele nr. 1, nr. 3, nr. 5 şi nr. 8 ale deciziei nr.08/07 a Consiliului Raional Cimişlia din 16 decembrie anul precedent. Astfel, în urma modificărilor, bugetul raional s-a redus cu 93 de mii de lei atât la partea de venituri, cât şi la cea de cheltuieli.

Consiliul a luat act de rezultatele controlului financiar complex efectuat de către Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor în cadrul CRC pe perioada de activitate 1 aprilie 2010 – 30 noiembrie 2016. S-a decis aprobarea planului de măsuri pentru lichidarea neajunsurilor constatate. În scopul înlăturării încălcărilor depistate în procesul inspectării financiare, persoanele cu funcţii de răspundere, şefii de secţii şi direcţii din subordinea Consiliului raional vor întreprinde, conform competenţelor, toate măsurile necesare pentru evitarea pe viitor a cheltuielilor neregulamentare.

Cei prezenţi au examinat şi alte câteva chestiuni. Ei au aprobat programul de activitate al Consiliului raional şi al subdiviziunilor din subordine pentru următoarea perioadă a anului curent.

În debutul şedinţei, s-a anunţat că Vasile Bulat din oraşul Cimişlia, ales în Consiliul Raional Cimişlia pe lista Partidului Liberal din Moldova, şi-a depus mandatul de consilier raional. În locul lui, în Consiliul Raional Cimişlia a venit Sergiu Balan din satul Cenac, din partea aceleiaşi formaţiuni politice.

După discutarea tuturor chestiunilor din agenda şedinţei ordinare a Consiliului Raional Cimişlia, a cerut cuvântul consilierul raional Iurie Mazur, care a declarat că părăseşte fracţiunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi aderă la fracţiunea Partidului Socialiştilor.