Monitorizarea realizării planului de acţiuni anticorupţie în oraşul Cimişlia (III)

Încheiem ciclul de articole privind verificarea de către publicaţia noastră a îndeplinirii Planului de acţiuni anticorupţie, elaborat de către funcţionarii Primăriei oraşului Cimişlia, reprezentanţii mass-media şi ai societăţii civile pentru perioada 2016-2020 şi aprobat de către Consiliul orăşenesc la sfârşitul primăverii anului trecut.

primaria

Ultimul obiectiv strategic al acestui document, al patrulea la număr, vizează diminuarea nivelului de vulnerabilitate la corupţie în domeniul managementului resurselor umane. Se creează impresia că autoritatea publică locală de nivelul unu acordă o atenţie deosebită acestei teme, multe prevederi fiind realizate sau aflându-se în proces de implementare.

Astfel, în componenţa comisiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor privind angajarea candidaţilor în funcţiile devenite vacante au fost incluşi, prin rotaţie, consilieri locali şi membri ai societăţii civile. Până în prezent au avut loc trei asemenea concursuri cu participarea persoanelor nominalizate.

În toate cele trei cazuri a fost asigurată publicarea pe site-ul primăriei a anunţurilor, condiţiilor de participare, formularelor, listelor candidaţilor acceptaţi, rezultatelor concursurilor.

S-a reuşit formarea grupului de lucru privind examinarea performanţelor pentru stabilirea angajaţilor care urmează să fie avansaţi.

Este în proces de elaborare Regulamentul de acordare a premiilor funcţionarilor publici, se întreprind măsuri în vederea creării condiţiilor de muncă drept motivare prin dotarea cu echipament performant, cu mobilă.

Se practică publicarea pe pagina web şi pe panourile informative a anunţurilor despre locurile vacante, există un sistem transparent de recrutare, selecţionare şi încadrare a personalului, cu aceasta ocupându-se o comisie cu abilităţi de testare a cadrelor.

Are loc instruirea/perfecţionarea continuă a lucrătorilor primăriei pe domeniile de specialitate, dar şi pe tema luptei cu elementele de corupţie.

Cu alte cuvinte, din cele 10 puncte planificate în obiectivul strategic nominalizat mai sus opt şi-au găsit soluţionare sau asupra lor se lucrează.

Ce nu s-a reuşit încă? Primarul şi cei doi viceprimari sunt responsabili ca în anii 2016-2017 să elaboreze un sistem de motivare non financiară a angajaţilor prin acordarea beneficiilor şi garanţiilor sociale (oferirea zilelor de odihnă, trimiterea la cursuri, înmânarea diplomelor, aplicarea altor forme de premiere). Un asemenea sistem, deocamdată, nu există.

La fel, lipseşte modalitatea de stimulare a funcţionarilor publici pentru performanţe deosebite în muncă, deşi aceasta trebuie să se facă anual.

În loc de concluzie putem menţiona că, în linii mari, administraţia publică locală din oraşul Cimişlia depune anumite eforturi în vederea traducerii în viaţă a prevederilor Planului de acţiuni anticorupţie pentru perioada 2016-2020. Dar de lucru este încă foarte mult. Este necesar de continuat lupta contra corupţiei nu numai în anul curent, ci şi în următorii doi ani, aşa cum stipulează documentul menţionat.