medic, doctor, spital, pacient, instituție medicală,medic de familie,bolnav,

Este bine să ştiţi! Modul de înregistrare la medicul de familie   

   Pentru a beneficia de asistenţă medicală primară, toată populaţia, indiferent de statutul persoanei asigurate sau neasigurate, se înregistrează pe Lista medicului de familie din instituția medico-sanitară ce prestează servicii în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care dispune de teritoriu sau localitate/localităţi de deservire, prevăzute în Nomenclatorul instituțiilor medico-sanitare publice, precum şi în Nomenclatorul prestatorilor privaţi de servicii de sănătate, aprobate de Ministerul Sănătăţii, fiind respectate principiile liberei alegeri a medicului de familie, precum şi de acordare a asistenţei medicale primare persoanelor înregistrate în listă, conform actelor normative în vigoare.  

medic, doctor, spital, pacient, instituție medicală,medic de familie,bolnav,
Imagine simbol, Foto: Gazeta de Sud

   IMS AMP, indiferent de forma juridică de organizare, oferă, în mod prioritar, posibilitatea persoanei (familiei) de a alege medicul de familie în cadrul instituţiei care deserveşte teritoriul unde îşi are locul de trai persoana respectivă.

  IMS AMP monitorizează ca toate persoanele, asigurate şi neasigurate, care nu sunt înregistrate la nici un medic de familie şi îşi au locul de trai în raza de deservire a IMS AMP, să fie înregistrate la un medic de familie din instituţia respectivă, organizând în acest scop înregistrarea populației din teritoriul atribuit, în modul stabilit.

  În cazul identificării persoanelor neînregistrate la medicul de familie, acestea sunt încurajate să serie cerere, acordând suportul necesar în acest sens, în conformitate cu actele normative în vigoare, oferind informaţia necesară, inclusiv despre oportunitatea liberei alegeri a IMS AMP şi a medicului de familie, dar şi despre  beneficiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

    Se permite înregistrarea persoanei într-o singură IMS AMP, la un singur medic de familie.

   Toţi membrii familiei (cu acelaşi loc de trai), de regulă, se înscriu la medicul de familie, care are atribuit pentru deservirea teritoriul (strada/străzile, blocul/blocurile, localitatea/localităţile), unde îşi au aceştia locul de  trai.

    Nou-născuţii sunt înregistrați pe Lista medicului de familie la care este înscrisă mama imediat după nașterea copilului.

   În cazul când persoana nu optează pentru un anumit medic de familie, înregistrarea acesteia se efectuează la medicul de familie care deserveşte teritoriul unde persoana îşi are locul de trai.

  Dacă opţiunea persoanei este pentru un medic de familie ce deserveşte un alt teritoriu decât cel în care persoana are locul de trai, persoana va asigura deplasarea medicului de familie şi/sau a asistentului medical la locul său de trai, ori de câte ori aceasta este necesară.

  La înregistrarea persoanelor în listă, medicul de familie acordă prioritate locuitorilor din teritoriul său. Se recomandă ca practica medicului de familie să nu depăşească 1500 de locuitori la 1,0 funcţie de medic de familie.

  În cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală se disting următoarele modalităţi de înregistrare la medicul de familie:

  • înregistrarea primară – conform datelor sistemului informaţional, dacă persoana anterior nu a fost înregistrată la medicul de familie;
  • schimbarea medicului de familie în cadrul aceleiaşi IMS AMP;
  • schimbarea medicului de familie şi IMS AMP.

       Înregistrarea primară la medicul de familie se efectuează pe tot parcursul anului.

 Schimbarea medicului de familie şi IMS AMP este posibilă pe tot parcursul anului, dar nu mai devreme de șase luni de la ultima schimbare/înregistrare primară, cu excepția cazurilor când persoana şi-a schimbat locul de trai în altă localitate/sector.

 Drept temei pentru confirmarea înregistrării la medicul de familie pentru IMS AMP serveşte cererea de înregistrare la medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, formularul nr.l-33/c (in continuare – cerere).

Medicul de familie este in drept să refuze înregistrarea persoanei pe Lista sa doar în următoarele cazuri:

1) persoana nu are locul de trai pe teritoriul atribuit pentru deservire IMS AMP;

2) numărul de persoane înregistrate pe Lista medicului de familie depăşeşte normativul prevăzut de actele normative in vigoare, cu excepţia când deserveşte mai multe practici ale medicului de familie, din cauza asigurării insuficiente cu medici de familie;

3) nu au trecut șase luni consecutive din momentul ultimei înregistrări a persoanei la un medie de familie din cadrul unei IMS AMP, cu excepţia cazurilor când persoana a schimbat locul de trai.

  Medicul de familie nu este în drept să refuze înregistrarea persoanei pe Lista sa, în cazul când persoana îşi are locul de trai pe teritoriul său de deservire.

  În cazul refuzului înregistrării persoanei la medicul de familie, acesta informează persoana despre aceasta in termen de până la 10 zile calendaristice din data recepţionării cererii.                     

Procedura propriu-zisă  

  Pentru a fi înregistrată, persoana se adresează medicului de familie sau persoanei responsabile din cadrul IMS AMP pentru completarea cererii.

  Pentru înregistrare pe Lista unui medie de familie, persoana prezintă buletinul de identitate, iar pentru copiii de până la 16 ani – certificatul de naştere.

  Persoanele care nu deţin IDNP se înregistrează pe Lista medicului de familie prezentând buletinul de identitate provizoriu, formularul nr. 9 (buletinele de identitate şi permisele de şedere, actele de identitate provizorii, cu şi fără codul de bare eliberate până la 7 martie 2013)

  Pentru a fi înregistrată la medicul de familie, persoana sau reprezentantul legal al acesteia completează cererea (Formular nr.l-33/c) (rubricile 1-7) şi о prezintă, personal sau prin intermediul reprezentantului legal, medicului de familie.

  Cererea se completează în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Cererii de înregistrare (Formular nr.l-33/c) la medicul de familie.

   Se consideră înregistrată primar/schimbată persoana în IMS AMP din momentul efectuării înregistrării datelor în sistemul informaţional.

 Înregistrarea copiilor

  Pentru înregistrarea copiilor la medicul de familie, cererea se completează de către reprezentantul legal.

  Pentru copilul (elevul) care îşi face studiile în cadrul unei instituţii de învățământ primar/gimnazial din altă localitate, dar revine zilnic la locul de trai, cererea este scrisă de reprezentantul legal pentru a fi înregistrat la medicul de familie, care deserveşte familia acestuia, conform locului de trai.

  În cazul când acesta îşi face studiile în cadrul unei instituții de învăţământ primar/gimnazial din altă localitate şi nu revine zilnic la locul de trai, cererea este scrisă de reprezentantul legal pentru a fi înregistrat la medicul de familie, care deserveşte teritoriul unde îşi are locul de trai permanent sau temporar (cămin, gazdă) copilul.

  Studenţii/elevii instituţiilor de învăţământ liceal/mediu de specialitate şi superior se înregistrează conform cererii depuse personal la medicul de familie care deserveşte teritoriul unde îşi are locul de trai permanent sau temporar (cămin, gazdă) studentul/elevul sau din cadrul IMS AMP abilitată cu funcţia de supraveghere şi acordare a asistenţei medicale, conform actelor normative în vigoare.

   Nu se admite înregistrarea studenţilor/elevilor din instituţiile de învăţământ liceal/mediu de specialitate şi superior, inclusiv a celor care îşi fac studiile peste hotarele ţării, fără cerere pe Lista medicului de familie.

   Alte cazuri

  În cazul modificării teritoriului atribuit pentru deservire, IMS AMP care preia teritoriul, în termen de până la două luni de la efectuarea modificărilor de rigoare în conformitate cu actele normative în vigoare, va transmite toate cererile reprezentantului AT, din raza de deservire a căruia se află teritoriul atribuit.

  Reprezentantul AT, în termen de până la o lună, va verifica corectitudinea completării cererilor, aleatoriu va consulta decizia solicitanţilor şi va introduce datele aferente cererilor prezentate în sistemul informaţional.

   ÎMS AMP nou creată, care dispune de un teritoriu atribuit pentru deservire, format din practici ale medicilor de familie, în scopul încheierii contractului de prestare a serviciilor medicale cu CNAM, toate cererile vor fi transmise reprezentantului AT, din raza de deservire a căruia se află teritoriul atribuit, în termen de până la două luni de la efectuarea modificărilor de rigoare în conformitate cu actele normative în vigoare.

  Lista IMS AMP cu care se va încheia contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală se stabilește anual, cu posibilitatea de revizuire trimestrială pentru IMS AMP nou create în baza practicilor libere ale medicilor de familie.

  După efectuarea modificărilor în sistemul informaţional, reprezentantul AT transmite cererile persoanei responsabile din cadrul IMS AMP.

  După finalizarea procedurii de înregistrare, persoana responsabilă din cadrul IMS AMP (inclusiv prin intermediul medicului de familie) organizează în termen de până la 10 zile calendaristice informarea persoanei despre faptul înregistrării sale.

  Acordarea asistenţei medicale

  Asistenţa medicală primară, în cazul înregistrării primare şi schimbării medicului de familie în cadrul aceleiaşi IMS AMP, se acordă începând cu data acceptării cererii de către medicul de familie.

  Asistenţa medicală primară, în cazul schimbării medicului de familie şi IMS AMP, se acordă de către medicul de familie care a acceptat cererea, din momentul efectuării modificărilor în sistemul informaţional.

  Copiii cu vârsta de până la un an, în cazurile când schimbă temporar locul de trai pe о perioada de până la șase luni, sunt înregistraţi în baza cererii depuse conform noului loc de trai şi sunt supravegheaţi de către medicul de familie conform standardelor pentru vârsta respectivă, inclusiv realizarea Calendarului de vaccinare.

  Gravidele care îşi schimbă locul de trai pentru о perioadă de până la șase luni sunt înregistrate în baza cererii depuse conform noului loc de trai şi sunt supravegheate de către medicul de familie conform standardelor in vigoare. Gravida este luată în evidență, inclusiv în cazurile când locuieşte temporar în teritoriul dat. Refuzurile pentru luare în evidenţă nu se admit, indiferent de termenul de sarcină constatat.

  În cazul constatării diagnosticului de tuberculoză, a altor maladii comunicabile la o persoană care este înregistrată la medicul de familie din alt teritoriu, acesta informează medicul de familie care are atribuit teritoriul în care îşi are acesta locul de trai, pentru implicare comună în vederea realizării măsurilor sanitaro-epidemiologice.

Dispoziții finale

  IMS AMP la care a fost înregistrată anterior persoana transmite documentele de evidenţă statistică medicală (Fişa medicală de ambulatoriu, extrasul) instituţiei la care este înregistrată în acel moment persoana. Fişa medicală poate fi eliberată persoanei pentru a fi transmisă IMS AMP la care a fost înregistrat. În acest caz, persoana confirmă recepţionarea fişei medicale de ambulatoriu prin semnătură.

  Persoana poate verifica datele înregistrării sale la medicul de familie în sistemul informaţional, accesând prin internet pagina web a CNAM www.cnam.md, aplicată la înregistrarea la medicul de familie.

  În cazul în care persoana, pe parcursul anului, întâmpină dificultăţi la accesarea serviciilor medicale din cauza discrepanţelor dintre datele din sistemul informaţional şi cele incluse în cerere, persoana se va adresa către AT pentru clarificarea situaţiei.