Cum au fost cheltuiţi banii din fondurile europene?

  Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, în cadrul ședinței publice din 22 iulie curent, raportul auditului Proiectului „Programul de Dezvoltare a Companiilor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare”, implementat, cu susţinerea financiară a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), a Băncii Europene de Investiţii (BEI) şi a Fondului de Investiţii de Vecinătate (FIV), în şase oraşe din ţara noastră, inclusiv în două localităţi din regiunea de Sud: Ceadâr-Lunga şi Leova.

Şedinţa Curţii de Conturi a Republicii Moldova din 22 iulie
Şedinţa Curţii de Conturi a Republicii Moldova din 22 iulie

  Scopul misiunii de audit, se menţionează într-un comunicat de presă al CCRM, a constat în analiza și evaluarea performanțelor atinse în realizarea Programului, a eficienței activităților privind extinderea și reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în comunitățile selectate în conformitate cu acordurile de finanțare, studierea performanțelor operatorilor de alimentare cu apă și de servicii de canalizare ca rezultat al implementării proiectului respectiv.

  La şedinţa publică din vinerea precedentă, s-a specificat că politica alimentării cu apă și de prestare a serviciilor de canalizare în Republica Moldova reprezintă unul dintre domeniile prioritare pe termen lung, iar obținerea unor rezultate relevante depinde de continuitatea și coerența măsurilor luate de toți actorii implicați în acest proces.

30 de milioane de euro pentru apă și canalizare

  Unul dintre proiectele finanțate din surse externe a fost „Programul de Dezvoltare a Companiilor de Aprovizionare cu Apă și de Canalizare”, destinat îmbunătățirii și extinderii sistemelor existente de aprovizionare cu apă și de canalizare, de implementarea căruia a fost responsabil Ministerul Mediului. Pentru finanțarea Proiectului au fost contractate mijloace financiare de 30 de milioane de euro, dintre care 20 de milioane de euro – sub formă de împrumut și credit de la BERD și BEI, și, respectiv, 10 milioane de euro în calitate de grant de la FIV.

  Acest proiect a fost destinat pentru şase localități selectate din Republica Moldova (Leova, Ceadâr-Lunga, Orhei, Hâncești, Florești și Soroca), care și-au asumat responsabilitatea de a regionaliza serviciile de alimentare cu apă și de canalizare prin extinderea activității operatorilor apă-canal în localităţile beneficiare de proiect.

  Astfel, se spune în raportul auditului, se atestă că dinamica și nivelul indicatorilor de performanță realizați de către operatorii apă-canal nu corespund nivelului și scopului prevăzut în proiectul numit mai sus.

  Totodată, neonorarea integrală și în termen a obligațiilor de rambursare a împrumutului de către beneficiari implică achitarea acestuia din bugetul de stat prin dezafectarea mijloacelor de la destinația inițial prestabilită, precum și suportarea unor cheltuieli suplimentare ineficiente pentru plătirea penalităților din cauza neachitării în termen.

  Dezvoltarea sectorului de aprovizionare cu apă și de servicii de canalizare, inclusiv accesul la apă sigură și sanitară pentru toate localitățile și populația Republicii Moldova, contribuie la îmbunătățirea sănătății și a calității vieții și la dezvoltarea economică a țării. Strategia de alimentare cu apă și de sanitație plasează serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare în sfera activităților de interes economic general, așa cum ele sunt definite în Carta Verde a UE și încearcă să alinieze aceste servicii la conceptul european.

Regionalizarea serviciilor, principalul obiectiv

  Auditul a căutat să găsească răspuns la întrebarea: mijloacele destinate implementării proiectului vizat au fost gestionate eficient pentru a contribui la regionalizarea și la sporirea performanței serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile beneficiare?

  Acesta denotă că implementarea Proiectului „Programul de Dezvoltare a Companiilor de Aprovizionare cu Apă şi de Canalizare” urma să fie finalizată la 31 decembrie 2013. Ulterior, conform amendamentelor la Acordul de împrumut, finanțatorii au acceptat extinderea termenelor de realizare a acestuia până la 31 decembrie 2015. Necesitatea extinderii termenelor a fost argumentată de către beneficiari și consultanți, confirmată de Ministerul Mediului prin demararea activităților din proiect cu întârziere de circa doi ani.

  Implementarea proiectului a constat atât în realizarea de lucrări, cât și în procurarea de bunuri necesare activităților aferente operatorilor apă-canal. Conform datelor prezentate auditului, ponderea principală în totalul cheltuielilor aferente implementării proiectului revine lucrărilor de reabilitare și de extindere a sistemelor de aprovizionare cu apă și de canalizare – 84,2 la sută (25 milioane de euro), iar cota pentru procurarea bunurilor a constituit 15,8% (4,7 milioane de euro).

  Ministerul Mediului, având atribuții de coordonare în realizarea politicii statului în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare, nu a asigurat, conform rezultatelor auditului, un potențial eficient pentru realizarea obiectivului propus spre îndeplinire, în corespundere cu indicatorii de performanță ai proiectului, susținut de finanțatori în scopul îmbunătățirii infrastructurii de domeniu a localităților.

  În urma discuțiilor cu persoanele responsabile din cadrul consiliilor locale (nivelul I), auditul a stabilit că au apărut probleme referitor la suportarea cheltuielilor ce țin de diferența de curs valutar, precum și la rambursarea ca atare a creditului oferit de BERD. Ca rezultat, unele consilii locale nu și-au onorat obligațiile contractuale privind achitarea sumelor aferente diferențelor valutare, acestea fiind achitate de către operatorii apă-canal.

  Auditul a constatat că treptat, în funcție de lucrările contractate, a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelelor de apă, în procesele-verbale fiind menționate neconformitățile ce urmează a fi înlăturate. În pofida acestui fapt, auditul, după vizitele în teren, a depistat persistența unor deficiențe privind starea drumurilor. Astfel, unele dintre ele rămân neasfaltate după tragerea conductelor, ceea ce duce la deteriorarea infrastructurii.

Deficiențe care urmează să fie remediate în 12 luni

  Rezultatele auditului atestă că în cinci localități unde a fost realizat Proiectul calitatea apei este normală, pe când la Hâncești calitatea apei nu corespunde parametrilor de calitate pentru apa potabilă, rezultatele investigării în acest sens invocând motive de îngrijorare. Situaţia enunțată de audit privind calitatea necorespunzătoare a apei livrate de către SC „Amen-Ver” SA din acest oraş implică un potenţial impact negativ asupra sănătăţii umane.

  Totodată, în contextul lipsei unor sisteme de curățare şi tratare, calitatea apei livrate către consumatori nu corespunde tuturor parametrilor de calitate stabiliți.

  Astfel, în vederea asigurării depline a calității apei, în opinia regiilor apă-canal urmează a fi modernizate în întregime toate instalațiile de tratare a apei, pompele, dar şi toate rețelele de distribuție a apei potabile şi cele de canalizație, precum şi construite rețele de canalizație care să deservească toată populația.

  Prin urmare, s-a spus la şedinţa Curţii de Conturi, analiza și evaluarea impactului implementării acestui proiect, dar și a perspectivelor și importanței atingerii indicatorilor de performanță, a menținerii credibilității finanțatorilor și beneficiarilor serviciilor de apă și canalizare, indică asupra necesității stringente de a asigura continuitatea activităților autorităților publice de toate nivelele cu:

– elaborarea soluțiilor concrete care să asigure realizarea obiectivelor proiectului în cauză, inclusiv să contribuie la îmbunătățirea eficienței şi a durabilității serviciilor de aprovizionare cu apă şi de canalizare, precum și la asigurarea calității apei potabile livrate consumatorilor, prin:
– întreprinderea unor măsuri corective de către responsabilii autorităților administrației publice locale și a operatorilor apă-canal, de ajustare a tarifelor la serviciile prestate populației, după caz, asumarea cu surse financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor;
– onorarea calitativă și cantitativă a obligațiilor ce revin părților implicate din angajamentele asumate prin acordurile semnate;
– documentarea conformă a recepționării/înregistrării lucrărilor și a bunurilor efectuate și achiziționate din mijloacele proiectului;
– analiza și evaluarea gestionării conforme și utilizării după destinație a bunurilor procurate și a serviciilor prestate;
– evaluarea,  identificarea și gestionarea riscurilor parvenite, urmare implementării proiectului respectiv.

  Astfel, realizarea acțiunilor de remediere va diminua riscurile aparente și vor asigura atingerea obiectivelor stabilite prin accesul populației la apă potabilă și la canalizare în localitățile beneficiare de acest Program.

  Entitatea supusă auditului urmează să informeze CCRM despre implementarea recomandărilor în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.