Instruiri în domeniul educaţiei incluzive centrate pe copil, desfăşurate în raionul Cimişlia

  Educaţia incluzivă, promovată în Republica Moldova la nivel de politici şi practici, asigură dreptul fiecărui copil la educaţie în şcoala generală, alături de semeni, şi oferă oportunităţi de dezvoltare a potenţialului tuturor copiilor. Pentru a ţine pasul cu tendinţele şi practicile actuale în domeniul educaţiei incluzive, cadrele didactice au nevoie de formări continue, care să le consolideze competenţele profesionale.

educatie

  În raionul Cimişlia, s-au desfăşurat două seminare de instruire în domeniul educației incluzive centrate pe copil: în Liceul-internat cu profil sportiv Lipoveni (între 5-9 aprilie) şi în Gimnaziul Gradişte (între 12-16 aprilie). Instruirile fac parte dintr-un program de formare continuă a cadrelor didactice, realizat în cadrul Proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”, finanțat din grantul oferit de Guvernul Japoniei, administrat de Banca Mondială, gestionat de Fondul de Investiții Sociale din Moldova şi implementat de A.O. „Lumos Foundation Moldova”. Scopul proiectului este de a demonstra, prin activități pilot, că autoritățile publice locale pot implementa cu succes politicile naționale care promovează incluziunea copiilor cu dizabilități în școlile generale.

  La aceste instruiri au participat cadrele didactice şi manageriale din ambele instituţii de învăţământ general, inspectori şcolari şi metodişti, specialişti ai Direcției de Învățământ Cimişlia şi ai Serviciului raional de asistență psihopedagogică (SAP), precum şi cadre didactice de sprijin din șase comunităţi din apropierea localităţilor Lipoveni şi Gradişte. Agenda seminarelor de instruire a fost una complexă, ceea ce a permis abordarea unui şir de tematici, precum: principiile-cheie în dezvoltarea practicilor de educaţie incluzivă în şcolile generale, realizarea managementului şi organizarea procesului educaţional incluziv, particularitățile de dezvoltare a copiilor, tehnologiile didactice incluzive utilizate pentru a asigura succesul fiecărui copil la şcoală.

Promovarea valorilor şi a culturii incluzive în şcoală şi în comunitate

  Pe parcursul a 40 de ore de instruire, participanţii au avut posibilitatea să cunoască şi să pună în discuţie abordările teoretico-practice și metodologice privind incluziunea şcolară a copiilor cu dizabilităţi, fiind ghidaţi de un grup de formatori naţionali, constituit din experţi din mediul academic, practicieni din domeniul educaţiei şi specialişti în instruire ai organizaţiei „Lumos Moldova”.

  Seminarele de instruire au cuprins prezentări, lucru în grup, analiza unor studii de caz şi activităţi interactive, în urma cărora profesorii şi cadrele manageriale şi-au consolidat competenţele necesare pentru a crea un mediu incluziv şi prietenos în şcoală, pentru a oferi asistenţă individualizată copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi pentru a promova valorile şi cultura incluzivă în şcoală şi în comunitate.

  Participanţilor la instruiri li s-a oferit un suport de curs, ce cuprinde opt module de instruire, în care sunt reflectate cele mai importante aspecte privind:

– cadrul conceptual și legislativ de dezvoltare a educației incluzive;
– managementul educației incluzive și dezvoltarea educației incluzive;
– conștientizarea și acceptarea dizabilităților;
– evaluarea dezvoltării copilului;
– bariere în învățare și participare. Particularități de dezvoltare a copiilor;
– abordarea individualizată și adaptările curriculare;
– tehnologii didactice incluzive;
evaluarea progresului de învățare al elevului și certificarea.

  Prezent la ambele seminare de instruire, Mihail Popescu, şef al Direcției de învățământ Cimişlia, a subliniat utilitatea acestora pentru cadrele didactice şi manageriale. „Educaţia incluzivă centrată pe copil reprezintă, de fapt, modul firesc în care trebuie organizat procesul educaţional în orice şcoală. Reperele teoretico-practice și metodologice, abordate în cadrul acestor instruiri, asigură o mai bună înţelegere a rolurilor în procesul dezvoltării şi promovării educaţiei incluzive, ceea ce în final determină rezultate şcolare mai bune pentru toţi copiii”, a menţionat Mihail Popescu.

Toată lumea are de câștigat: copiii, profesorii, părinții

  Întreaga echipă de specialişti ai Serviciului de asistență psihopedagogică (SAP) au apreciat înalt calitatea seminarelor de instruire, afirmând că informaţiile şi cunoştinţele obţinute vor fi diseminate şi în alte instituţii de învăţământ general din raion. În opinia lui Ion Delinschi, şef al SAP, prin participarea la instruiri sunt actualizate cunoştinţele şi sunt consolidate capacităţile profesorilor și a cadrelor didactice de sprijin de a colabora pentru a asista copiii cu dizabilități să învețe alături de semenii lor. La rândul său, Grigore Bârsa, profesor de istorie la Liceul-internat cu profil sportiv Lipoveni, a evidenţiat că „avantajele educaţiei incluzive se răsfrâng asupra tuturor – copiii, indiferent dacă au sau nu dizabilităţi, învaţă nu doar materiile care se predau la ore, dar şi să comunice, să se înţeleagă şi să se sprijine reciproc, cadrele didactice îşi dezvoltă abilităţile de a răspunde necesităţilor individuale ale elevilor, în timp ce părinţii au siguranţa că şcoala oferă o atmosferă stimulativă pentru fiecare copil”.

  Liceul-internat cu profil sportiv Lipoveni și Gimnaziul Gradişte din raionul Cimişlia se numără printre cele 20 de instituţii de învăţământ general din 14 raioane, care vor beneficia de instruiri, mentorat şi suport în aplicarea şi dezvoltarea practicilor de educaţie incluzivă, ce vor fi oferite în cadrul Proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”. Implementarea acestui proiect va contribui la conștientizarea beneficiilor și a perspectivelor pe care le obțin copiii învățând în medii comune, dar și la extinderea valorilor și culturii incluzive în școlile generale din raionul Cimişlia. Pe termen lung, proiectul va asigura realizarea obiectivelor majore stipulate în Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, favorizând șansele egale la educație de calitate pentru toți copiii.

  Activitățile Proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” se desfășoară în raioanele Drochia, Râşcani, Glodeni, Orhei, Teleneşti, Ungheni, Sângerei, Hânceşti, Nisporeni, Leova, Ştefan Vodă, Străşeni, Cimişlia şi UTA Găgăuzia.

  În perioada august 2014 – august 2015, autoritățile publice locale din 24 de raioane au beneficiat de sprijin în elaborarea/actualizarea planurilor raionale de implementare a Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. În perioada noiembrie 2015 – iulie 2016, „Lumos Moldova” va oferi servicii de consultanță privind asistența tehnică în dezvoltarea modulelor de instruire şi instruirea cadrelor didactice pentru a sprijini şi învăţa copiii cu dizabilităţi în şcoala generală.

  Valoarea totală a grantului nerambursabil oferit de Guvernul Japoniei pentru Republica Moldova constituie 2,86 milioane de dolari SUA. Douăzeci de comunităţi cu şcoli de circumscripţie vor beneficia de finanţări pentru a crea condiţii care ar satisface nevoile copiilor cu dizabilităţi, adică rampe de acces, mobilier special, adaptarea blocurilor sanitare, instalarea balustradelor.

Natalia Rotaru