Administrația raionului Leova a făcut bilanțul anului 2014 și a trasat noi obiective

Una dintre cele mai importante chestiuni de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 26 februarie a Consiliului Raional Leova a fost cea cu privire la activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor Executivului raional în anul 2014. Consilierii au audiat rapoartele șefului administrației publice locale, Efrosinia Grețu, a vicepreședinților de raion Ion Borza și Ion Plămădeală, care au expus cu lux de amănunte multiplele realizări, dar și rezervele existente în dezvoltarea socioeconomică a raionului Leova pentru următorii ani.

leova (2)

În cadrul şedinţei, care se anunțase a fi deliberativă, dat fiind prezența a 28 de aleși locali din 33, au fost propuse spre examinare consilierilor raionali 29 de proiecte de decizii, ulterior toate fiind adoptate, cu anumite rectificări făcute în baza propunerilor parvenite din partea mai multor aleși locali. Nu înainte însă ca Ion Istrati, consilier din partea fracțiunii PLDM, să fie desemnat președinte al ședinței, iar Elena Copoț, secretar al Consiliului Raional Leova, să consemneze prezența la for a mai multor primari și agenți economici din raion, a șefilor de direcții și secții din cadrul consiliului, precum și a serviciilor desconcentrate din teritoriu.

În rapoartele lor, preşedintele raionului, Efrosinia Greţu, completată de cei doi vicepreşedinţi ai săi, Ion Borza şi Ion Plămădeală, au prezentat în dinamică indicii de dezvoltare socioeconomică a raionului pentru anul 2014, activităţile desfăşurate în perioada de referință de subdiviziunile consiliului raional, proiectele aflate în curs de implementare și cele duse la bun sfârșit. Totodată, liderii administrației leovene au venit cu sugestii și propuneri concrete privind ameliorarea stării de lucruri în domeniile în care încă există rezerve, specificând acțiunile necesare de întreprins pentru soluţionarea problemelor bifate cu roșu pe lista de așteptare a cetățenilor.

De la bun început, șefa administrației leovene a punctat asupra faptului că, pe parcursul anului 2014, Consiliul Raional Leova şi subdiviziunile sale au avut o colaborare eficientă cu serviciile desconcentrate din raion privind soluţionarea diverselor probleme.

Continuitate în implementarea proiectelor

Efrosinia Grețu a ținut să menţioneze că autoritățile publice locale s-au străduit să asigure o continuitate în ceea ce privește implementarea programelor și a proiectelor lansate în anii precedenţi de activitate. Forţa decisivă în acest proces, potrivit domniei sale, au fost şi rămân a fi consilierii din componenţa Consiliului Raional.

Pentru a răspunde nevoilor și solicitărilor parvenite din partea cetățenilor, dar și pentru buna asigurare a dezvoltării raionului Leova, pe parcursul anului 2014, consiliul raional s-a întrunit în cinci şedinţe, dintre care patru au fost ordinare şi una extraordinară (cu două şedinţe extraordinare mai puţine ca în anul 2013). În cadrul şedinţelor consiliului raional au fost adoptate 130 de decizii, cu 32 decizii mai puţine ca în anul 2013.

Efrosinia Greţu i-a informat pe consilierii raionali despre mijloacele atrase în raionul Leova prin intermediul proiectelor investiţionale, despre cele finanțate din bugetul de stat şi raional în anul 2014. Făcând referire la proiectele finanţate prin intermediul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007–2013, președintele raionului a enumerat o listă consistentă de proiecte, pe aceasta figurând următoarele:
— proiectul „Reţea de formare profesională pentru administraţia publică locală”, cu un buget de 15.778 de euro, din care 5000 de euro utilizați pentru amenajarea Centrului de Formare Profesională a funcţionarilor publici;
— proiectul „Energia – valoare transfrontalieră”, care prevede instalarea panourilor solare pentru furnizarea apei calde în blocul IMSP Spitalul raional Leova, buget estimate 78 de mii de euro;
— proiectul ,,Fanfarele străbat hotarele”, cu o investiţie de 24.000 de euro, din care 5820 de euro destinați procurării instrumentelor muzicale;
— proiectul PPP „Dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă prin utilizarea biocombustibilului la centralele termice din raionul Leova”, buget alocat 14.400 mii de lei pentru construcția a 19 centrale termice pe bază de biocombustibil.

În anul 2014, pentru reparaţia drumurilor prin Fondul Rutier, raionului Leova i-au fost alocate surse financiare în valoare de 11.340 mii de lei, pentru reparaţia edificiilor sociale – 12.790 mii de lei, pentru reparaţia instituţiilor preşcolare cu un grant din partea Guvernului României -10,64 mln. de lei, a adăugat Efrosinia Grețu.

În raportul președintelui raionului Leova au figurat și proiectele finanțate din Fondul Ecologic Național, inclusiv cele vizând construcţia apeductului magistral Leova – Hănăsenii Noi (1mln. 570 de mii de lei); construcţia apeductului magistral Leova – Sârma – Tochile–Răducani – Tomai – Sărata–Răzeşi (17,5 mln. lei); construcţia reţelelor de apeduct în interiorul localităţii Borogani, în valoare de 8 mln. de lei; alimentarea cu apă a satelor din componența comunei Vozneseni, în valoare de 9,822 mln. lei; construcţia reţelelor de apeduct în comuna Tomaiul Nou, în valoare de 2,163 mln. de lei ș. a.

Alte 2,7 mln. de euro au ajuns în raionul Leova prin intermediul proiectelor finanţate de BERD şi BEI, acestea ținând de reconstrucţia reţelelor de apeduct şi canalizare în orașul Leova, construcţia apeductului în satul Bulgărica şi restabilirea turnului de apă. O parte din aceste resurse au fost deja valorificate.

Complexul agroindustrial, baza economică a raionului

leova 3

Vicepreședintele Ion Plămădeală a relatat despre nivelul de dezvoltare a sectoarelor economic şi agricol din raion. Dânsul a menţionat că unitățile care formează împreună un complex agroindustrial rămân a fi baza economică a raionului.

În ansamblu pe raion, potrivit lui Plămădeală, în anul 2014 s-au produs circa 71 de mii tone de produse cerealiere. Sectorul industrial al regiunii îl reprezintă, potrivit vicepreședintelui raionului Leova, 28 de întreprinderi, inclusiv 5 fabrici de procesare a strugurilor, cu capacitatea de 5-6 mii de tone de struguri pe sezon fiecare, 7 brutării, dintre care 4 private, 7 oloiniţe, 4 mori de făină de grâu, 4 mori de făină de porumb şi o linie de procesare a cărnii.

În scopul promovării agenţilor economici din toate domeniile, Ion Plămădeală a specificat că sunt organizate anual expoziţii, însoţite de un şir de seminare, mese rotunde, concursuri. Printre cele mai importante se numără Expoziția anuală a producătorilor naționali „Fabricat în Moldova”, în cadrul căreia raionul Leova a obținut medalia de aur pentru buna prezentare a agenților economici locali, Expoziţia-târg „Parada florilor”, organizată în orașul Cimişlia, unde participanţii raionului Leova de asemenea au fost desemnaţi pentru originalitatea compoziţiilor cu diplome de gradele I și II şi cu premii băneşti.

Responsabil de domeniul social și cel al educației, Ion Borza, vicepreşedinte al raionului Leova, a vorbit în mare parte despre optimizările și reformele care au loc în continuare în învățământ.

Educației, o atenție sporită

Ion Borza a specificat că în 11 localităţi ale raionului nu există instituţii preuniversitare, copiii fiind transportaţi în satele din vecinătate. Din cele 3 mln.109 mii de lei, bani alocaţi din componenta raională pentru 17 instituţii preuniversitare, s-au reparat capital trei săli de sport și de festivități, sistemele de încălzire şi electricitate în cinci şcoli, blocurile sanitare din două instituţii, au fost schimbate 1400 de ferestre, fapt ce a contribuit la eficientizarea cheltuielilor pentru energie termică, fiind de asemenea efectuate multe alte lucrări ce au îmbunătăţit esențial condiţiile de studiu ale elevilor.
Pornind de la obiectivul de dezvoltare a unui sistem de servicii sociale de calitate, bazat pe protecţia persoanelor în etate şi a celor cu dizabilităţi, pe protecţia familiei şi copilului aflat în dificultate, vicepreședintele Ion Borza a adus la cunoștința consilierilor că, în anul 2014, în raionul Leova au activat Centrul de reabilitare socială a copiilor din satul Cupcui, Centrul maternal, serviciul Echipa mobilă, Centrul de zi pentru copii „Speranţa”, serviciul de asistenţă psihopedagogică, serviciul asistenţă personal, cinci APP-uri, două case de tip familial cu 19 copii.

Printre cele mai stringente probleme enumerate de vicepreședintele raionului Leova în domeniile social, al educației și cel al culturii, au fost creșterea numărului de cadre didactice de vârstă pensionară, înzestrarea şcolilor cu calculatoare, asigurarea bibliotecilor şcolare cu literatură metodică, alocarea mijloacelor financiare pentru reparaţii capitale a imobilelor instituţiilor educaţionale, angajarea specialiştilor cu studii în domeniul asistenței sociale, dezvoltarea serviciilor alternative și înființarea cantinelor sociale ș.a.

Cel de-al patrulea raportor audiat în cadrul primei chestiuni de pe ordinea de zi a Consiliului Raional Leova a fost Vitalie Gărgăun, directorul Incubatorului de Afaceri din orașul Leova. Tânărul manager a informat consilierii raionali despre activitatea instituției gestionate în anul 2014. Potrivit celor relatate de Vitalie Gărgăun, în Incubatorul de Afaceri își desfășoară activitatea18 companii, care au oferit 61 de locuri de muncă. Cifra de afaceri a antreprenorilor rezidenți a IAL, în perioada de gestiune, constituie circa 2947,9 mii de lei.

Alte chestiuni examinate în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Raional Leova au fost cele cu privire la executarea bugetului raionului pentru anul 2014, la organizarea și desfășurarea acțiunilor de salubrizare a localităților din raionul Leova, cu privire la reorganizarea prin fuzionare a Liceului Teoretic „Lev Tolstoi“ din orașul Leova, la încorporarea în rândurile Forţelor Armate a Republicii Moldova în perioada aprilie – iulie 2015, cu privire la aprobarea Strategiei pentru reducerea consumului de energie convențională în sectorul serviciilor publice din zona transfrontalieră Vaslui, Leova, Hîncești, Ismail pentru perioada anilor 2015-2020 ș.a.