Forul pedagogilor din raionul Leova a trasat noi obiective şi priorităţi

Conferinţa pedagogică cu genericul „Acces, relevanţă, calitate în educaţie – competenţe pentru prezent şi viitor”, desfăşurată în mod tradiţional în raionul Leova cu puţin înainte de începerea noului an şcolar, a fost percepută ca o platformă de discuţii pentru cadrele didactice care muncesc în instituţiile şcolare şi preşcolare din teritoriu. În cadrul evenimentului, profesori şi educatori, diriginţi şi manageri şcolari au vorbit pe larg despre probleme şi necesităţi, au identificat soluţii şi trasat sarcini de viitor, urmând ca în noul an de studii 2014-2015 să-şi canalizeze la maximum eforturile la dezvoltarea sistemului educaţional şi sporirea calităţii învăţământului.
conferinta
La conferinţă au fost prezenţi peste 460 de participanţi, delegaţi din rândul corpului profesoral al reţelei şcolare şi preşcolare raionale şi reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale de nivelurile I şi II.

În calitate de oaspeţi de onoare la forul lucrătorilor din învăţământ au participat viceministrul Educaţiei, Igor Grosu, deputatul Gheorghe Focşa, vicepreşedintele Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, Nadejda Lavric, vicepreşedinţii raionului Leova, Ion Borza şi Ion Plămădeală, primarul oraşului Leova, Eugen Buragă. Oficialii au ţinut discursuri şi au adresat mesaje de felicitare cadrelor didactice şi manageriale din teritoriu.

În discursul pe care l-a rostit la deschiderea conferinţei, vicepreşedintele raionului Leova, Ion Borza, a specificat că în prezent societatea are nevoie de calitate în toate domeniile, dar fără şcoală, un factor de primă valoare în dezvoltarea societăţii, nu putem avea cadre bine pregătite. „Desfăşurarea calitativă a instruirii şi problemele atestate în învăţământ se află permanent în vizorul administrațiilor publice locale ale raionului nostru. Obiectivele majore ale politicii educaţionale şi evaluarea realizării acestora au servit ca bază pentru adoptarea a numeroase decizii ale consiliului raional şi ale consiliilor locale, în scopul consolidării bazei materiale a instituţiilor educaţionale”, a punctat Borza.

Acces, calitate – doi piloni de bază în educaţie

În această ordine de idei, vicepreşedintele a menţionat că doar pentru reparaţii capitale şi curente au fost alocate mijloace financiare de aproximativ 11 milioane de lei, inclusiv din bugetul de stat – două milioane 400 de mii de lei. Sursele financiare nominalizate au permis efectuarea lucrărilor de reparaţie în termene optime şi de calitate.

Astfel, în perioada 11-28 august, o comisie de profil, constituită prin dispoziţia preşedintelui raionului, a evaluat nivelul de pregătire a instituţiilor educaţionale de noul an de studii 2014-2015. Evaluării au fost supuse toate cele 27 de instituţii preuniversitare şi 36 de grădiniţe de copii. În urma evaluării s-a constatat că instituţiile educaţionale sunt, în marea lor majoritate, bine pregătite de noul an de învăţământ, iar unele – chiar foarte bine.

Ion Borza a specificat că bilanţul evaluării pregătirii de noul an de studii a instituţiilor de învăţământ va fi anunţat de Ziua profesorului. El a enumerat totuşi câteva instituţii educaţionale din raionul Leova, care se evidenţiază, pe parcursul ultimilor ani, în ceea ce priveşte crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului educaţional. Este vorba de gimnaziile din localităţile Ceadâr, Borogani, Cazangic, Colibabovca, Beştemac, Filipeni, Orac, Tigheci, Covurlui, Cupcui, liceele teoretice „Mihai Viteazul” din Tomai, „Grigore Vieru” din Borogani, „Mihai Eminescu” şi „Constantin Spătaru” din oraşul Leova.

După mesajul introductiv al vicepreşedintelui, a venit rândul şefului Direcţiei învăţământ Leova, Alexandru Gospodinov, să ofere mai multe detalii privind starea de lucruri în sistemul educaţional raional. În raportul său, cu genericul „Sinteza activităţii Direcţiei învăţământ prin prisma accesului, relevanţei calităţii procesului educaţional – competenţe pentru prezent şi viitor”, Alexandru Gospodinov a menţionat că punctul de pornire a activităţii ramurii învăţământului raional îl constituie „Strategia 2020”, care include acţiuni ce au la bază trei piloni ai sistemului educaţional: acces, relevanţă şi calitate.

Schimbarea atitudinii şi a opticii în raport cu elevii, cu comunitatea

Referindu-se la problemele existente în domeniu, responsabilul din învăţământ a conchis că cele mai mari dificultăţi sunt create în sistemul educaţional de factori cum ar fi tendinţa de scădere a populaţiei, migraţia şi impactul negativ al acesteia asupra educaţiei copiilor; abandonul şcolar; neasigurarea şanselor egale pentru toţi copiii cu cerinţe educaţionale speciale; accesul redus la servicii educaţionale pentru copiii de vârstă preşcolară din anumite localităţi; calitate joasă a educaţiei, promovabilitate scăzută la treaptă liceală; reticenţă la schimbare şi dezinteres pentru dezvoltarea profesională a unor cadre didactice şi manageriale şi lipsa cadrelor didactice în instituţiile educaţionale.

Potrivit lui Gospodinov, analiza tendinţelor demografice indică reducerea numărului de copii de școală, cu efecte imediate asupra instituţiilor de învăţământ, fiind afectate în temei atât şcolile din învăţământul primar şi gimnazial, cât şi liceele din localităţile rurale.

În încheiere, Alexandru Gospodinov a transmis un mesaj de felicitare tuturor profesorilor şi actorilor implicaţi în dezvoltarea sistemului educaţional al raionului Leova, ţinând să le mulţumească în mod special, pentru colaborare eficientă în anul precedent de studiu, persoanelor cheie din administraţia raionului, consilierilor raionali şi primarilor, responsabililor de la minister.

În partea a II-a a lucrărilor conferinţei au fost prezentate rezultatele lucrului efectuat în cadrul atelierelor „Management şcolar”, „Management curricular”, „Acces la educaţie de calitate prin prisma educaţiei incluzive”, desfăşurate cu participarea managerilor instituţiilor preuniversitare, a directorilor adjuncţi pentru instruire şi educaţie, a şefilor catedrelor claselor primare, a primarilor, şefilor secţiilor şi direcţiilor din subordinea Consiliului Raional.

Activitatea cadrelor didactice din învăţământul raional în atelierele sus-menţionate şi în plenul conferinţei au vizat interconexiunea dintre specificul învăţământului naţional şi tendinţele actuale ale celui european.

Forul pedagogic din toamna anului 2014 a lansat drept obiectiv primordial schimbarea atitudinii şi a opticii cadrului didactic în raport cu elevii, familia, comunitatea, înaintând propuneri concrete care au fost incluse în obiectivele de bază pentru anul de studiu 2014–2015, după cum urmează: asigurarea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate; majorarea resurselor financiare pentru dezvoltarea infrastructurii, a bazei tehnico–materiale şi didactice; asigurarea transparenţei activităţilor realizate în instituţie; promovarea principiilor educaţiei incluzive şi a programelor de alternative educaţionale individuale; susţinerea copiilor rămaşi fără supravegherea părinţilor; asigurarea instituţiilor de învăţământ cu cadre didactice, personal auxiliar şi medical calificat; aplicarea proiectelor naţionale pentru diminuarea viciilor sociale în rândul minorilor: neglijare, abuz, violenţă şcolară, implicarea copiilor/tinerilor în viaţa socială în procesul de consultare, luare de decizii; perfecţionarea metodelor de educaţie prin implicarea părinţilor şi a membrilor comunităţii; alimentarea tuturor copiilor din instituţiile educaţionale ş. a.